JAPANESE TEABOWL

26 January - 8 March 2019

 

Niisato Akio / Kenji Gomi / Suzuki Goro / Shoji Hamada / Ajiki Hiro 

Udagawa Hosei / Kawai Kanjiro / Shinobu Kawase / Ryoji Koie / Janet Leach

Maeda Masahiro / Yoshikawa Masamichi / Otsuka Mokichi / Kakurezaki Ryuichi 

Tatsuzo Shimaoka / Kamoda Shoji / Fujii Tatsukichi / Shiro Tsujimura